UPDATE GELUIDSCOMMISSIE A1

Na enkele jaren van inspanning begint er beweging te komen in de ‘Zonnegeluidswal’. De commissie geluid A1 zet zich al ruim 3 jaar in om een geluidsbarrière naast de A1 te realiseren, om zo de geluidsoverlast van deze snelweg te verminderen.

Dit jaar begint er (eindelijk) beweging te komen bij de verschillende partijen, en kunnen wij een aantal ontwikkelingen melden. Ons doel is om een geluidswal en/of geluidsscherm in combinatie met stil asfalt te laten realiseren. De wettelijke maatregel die Rijkswaterstaat moet plegen binnen het nationale geluidsprogramma (MJPG) is volstrekt onvoldoende om tot een leefbare wijk te komen. Om de kosten van een geluidswal deels te dekken hebben wij een business case gecreëerd waarin er 9.000 zonnepanelen op de wal worden geplaatst. Met de financiële opbrengst van dit project zou de aanleg van een geluidswal en geluidsscherm over het viaduct, grotendeels kunnen worden gefinancierd. Dit in combinatie met het budget van de wettelijke maatregel van Rijkswaterstaat.

Dit plan is geverifieerd door een planeconoom van de gemeente en afgelopen mei door ons aan Rijkswaterstaat gepresenteerd. De reactie van RWS hierop wordt nu begin november verwacht. De gemeente Gooise Meren heeft een beleidsmedewerker toegewezen aan ons project. Wij trekken samen op met haar en vinden inmiddels veel ondersteuning vanuit de gemeente. In de landelijke politiek is er ook beweging geweest. Minister van Nieuwenhuizen heeft een reactie gegeven op de brief die wij, samen met wethouder Hendriks, aan haar hebben verzonden. De minister geeft aan dat Rijkswaterstaat de opdracht krijgt ons plan te evalueren, en indien financieel en juridisch mogelijk, de zonnegeluidswal moet meenemen in de te nemen maatregelen binnen het MJPG. Dit is dus zeer goed nieuws geweest.

Verder is afgelopen jaar de onafhankelijke geluidsmeting langs de A1 gereedgekomen en zijn de resultaten geanalyseerd. Hieruit is gebleken dat de gemeten geluidswaarden in het Naarderbos, maar ook in Muiden en Muiderberg, daadwerkelijk zeer hoog liggen. Dit geeft ons en de gemeente, houvast in onze plannen en discussies met o.a. Rijkswaterstaat.

Recent hebben wij verkennende gesprekken gevoerd met een grondverzetter, die reeds meerdere geluidswallen heeft aangelegd. Het ziet er naar uit dat er uit bouwprojecten in de relatief nabije omgeving een overschot aan grond vrijkomt. Deze grondbank heeft aangegeven dat door deze situatie het mogelijk is dat de geluidswal zonder kosten wordt aangelegd. Bouwbedrijven met een grondoverschot betalen namelijk geld toe om van hun grond af te komen.

Een globale inschatting gaf een bouwtijd van slechts 9 maanden aan. Na aanleg zou de wal dan aan de Naarderboskant weer worden beplant en verder ingericht. Binnen 1 a 2 seizoenen ontstaat er dan weer een mooie groene omgeving. Dit laatste is uiteraard een vast uitgangspunt in de plannen. Deze gesprekken zijn nog verkennend; er moet nog veel uitzoek- en afstemwerk worden verricht voordat er een daadwerkelijk plan van aanpak ligt.

Te denken valt aan de afstemming met Rijkswaterstaat, inpassing in MJPG, gemeente, provincie, opdrachtgeverschap, flora&fauna onderzoek, voorbereiding bouwgrond,
aanbestedingsprocdure, afwikkeling grond eigendom en nog veel meer. Deze ontwikkeling geeft een enorme opsteker aan de business case. Het verhoogt de
slaagkans en maakt het hopelijk mogelijk dat er naast de wal ook een, broodnodig, geluidsscherm langs het viaduct en de fietserstunnel kan worden geplaatst.
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij deze per email kenbaar maken.

Met voorzichtige hoop, namens de commissie geluid Naarderbos.